Jdi na obsah Jdi na menu
 


Navrhované změny stanov SVJ pro dům Vondroušova 1161-1166

17. 5. 2011

V průběhu roku 2010 a 2011 Kontrolní komise zjistila, že některá ustanovení stanov SVJ pro dům Vondroušova 1161-1166 nedostatečně chrání zájmy vlastníků či jsou příliš vágní a nepřesná. Z tohoto důvodu Kontrolní komise navrhuje následující změny stanov SVJ.

Zákaz ústního uzavírání smluv a dalších právních úkonů

Kontrolní komise zjistila, že Stanovy SVJ ani jiná zákonná norma nevylučují uzavření ústní dohody mezi SVJ, zastupovaným Výborem, a dalším subjektem. Protože uzavírání smluv ústní dohodou je obtížně vymahatelné či prokazatelné, netransparentní a odkazování se na ústní dohodu již v minulosti přineslo SVJ komplikace, navrhuje Kontrolní komise změnit stanovy tak, aby Výbor byl oprávněn uzavírat smlouvy pouze písemně.

KK navrhuje pozměnit článek VIII. Odstavec 2 následovně:

Větu „Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.“ nahradit větami „Veškeré právní úkony, které činí Výbor, musí mít písemnou formu a musí být podepsány předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.“

Zpřehlednění textu stanov společenství, který se týká povinnosti Výboru a Kontrolní komise vést zápisy společenství

Kontrolní komise zjistila, že Stanovy SVJ jsou nepřesné ve věci dokumentace zápisů schůzí Výboru a Kontrolní komise – povinnost tyto zápisy vést je nelogicky zmíněna v článku VII., který se týká Shromáždění a pouze vágní větou „se použijí přiměřeně“. Kontrolní komise navrhuje vyjmenovat ve stanovách všechny požadované náležitosti, zejména povinnost vést záznam o přijatých usneseních a povinnost zaznamenávat hlasování Výboru a příslušná ustanovení přesunout ve stanovách do článku týkajících se Výboru, resp. Kontrolní komise.

KK navrhuje pozměnit články VII., VIII a IX. Následovně:

V článku VII. zrušit bod 18.)

V článku VIII. přidat body 11 a 12 následujícího znění:

11) Ze schůzí výboru se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost výboru k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky hlasování, pokud bylo hlasování prováděno. Přílohu zápisu tvoří písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

12) Zápis schvalují a podepisují všichni přítomní členové výboru. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy výboru.

V článku IX. Přidat body  4 a 5 následujícího znění:

4) Ze schůzí kontrolní komise se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat údaje o členech kontrolní komise, kteří se schůze zúčastnili, o průběhu jednání a znění přijatých usnesení. Přílohu zápisu tvoří písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

5) Zápis schvalují a podepisují všichni přítomní členové kontrolní komise. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění musí být uschovány u předsedy kontrolní komise.

 

Oddělení mandátu výboru na uzavírání smluv spojených se správou domu od smluv uzavíraných za účelem obchodní činnosti, pronájmu apod.

Kontrolní komise shledala, že Stanovy SVJ nevymezují přesně práva Výboru společenství ve věcech jeho činnosti, které nejsou přímo spojeny se správou domu, zejména pak nájmu společných částí domu. Článek VIII. Odstavec 1) vymezuje povinnosti výboru tak, že „rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství z výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo“. Ve Článku VII. odstavci 3 však nájem společných částí domů není zmíněn v rámci výlučné působnosti shromáždění. Kontrolní komise se domnívá, že tato ustanovení umožňují Výboru uzavřít smlouvu na nájem společných částí domů či jinou smlouvu obchodního charakteru, která spadá do předmětu činnosti společenství podle zákona o vlastnictví bytů, bez vědomí vlastníků. Kontrolní komise navrhuje aby Shromáždění prodiskutovalo a následně se rozhodlo pro jednu z následujících variant:

1)      Přidání nájmu společných částí domu, nájmu jednotek či jiné činnosti obchodního charakteru mezi věci, které patří do výlučné působnosti Shromáždění, Výbor by pak o nich mohl rozhodovat pouze s výslovným souhlasem Shromáždění

2)      Udělení omezeného mandátu Výboru tak, aby Výbor mohl uzavřít takovou smlouvu např. na dobu určitou nejvýše 1 rok, pro opakování smlouvy či uzavření delší smlouvy by pak potřeboval souhlas Shromáždění

3)      Ponechání stávajícího znění stanov

 

Kontrolní komise si uvědomuje, že poslední jmenovaná změna je výrazně většího rozsahu a je potřeba ji detailně rozpracovat, proto navrhuje, aby se Shromáždění usneslo, kterým směrem se má Kontrolní komise či Výbor dále zaměřit, a aby na základě tohoto usnesení byla případná změna stanov navržena, posouzena právníkem a schválena na dalším Shromáždění.